Posted on

Framåtsträvandet

Människan har en unik förmåga att alltid vända blickarna framåt. Oavsett om det gäller kommande ögonblick eller en viktig händelse som ska äga rum nästa månad. Hand i hand med detta går även erfarenhet och ny kunskap. Dessa båda ytterligheter samarbetar för att utbildning och lärande överhuvudtaget ska kunna ske. Vi tar omedvetet alltid med oss det vi sedan tidigare vet med oss in i det nya vi lär oss. Hur denna process i detalj går till varierar kraftigt från person till person men den gemensamma nämnaren handlar om förvaltning.

En övergripande institution

Att känna till sin omvärld har ur ett evolutionärt perspektiv alltid varit avgörande för vår fortsatta överlevnad. Med kännedom går det att på förhand agera inför vad som komma ska. Det här har genom historiens gång påvisat sig vara en vital faktor vid många viktiga ögonblick. Att ge sig på en definition av utbildning och lärande blir en svår nöt att knäcka, men det går i vilket fall att få en någorlunda bild av vad det faktiskt rör sig om.

De båda komponenterna går hand i hand samtidigt som de paradoxalt nog också kan vändas mot varandra. Utbildning kan liknas vid den process en individ eller grupp går igenom med målet att lärande ska uppstå. Denne innefattar tankar, känslor samt reflektioner vilket i slutändan kan påverka utgången av själva lärandet. Därmed är inget lärande det andra likt även om vissa människor har liknande tillvägagångsätt för att ta till sig kunskap. En utbildning behöver å andra sidan inte heller nödvändigtvis generera i lärande eftersom avsändare alternativt mottagare kan sakna brist på att tillägna sig detsamma.

Det här visar sig inte minst på ett högskoleprov där mängder av olika inlärningsprocesser beblandas. Detta innebär en stor chans till att komma in på just den utbildning personen i fråga vill. Ett högskoleprov kan exempelvis bli överordnat betygen från gymnasiet vilket också med fördel går att använda vid en eventuell ansökan.

En övergripande institution

Utbildning och lärande brukar inte sällan förknippas med den obligatoriska skolgången. Denna ligger till stor grund för personens utveckling samt livet i allmänhet. Därmed är det samtidigt av stor vikt att barnen i denna kritiska ålder får ett bra stöd och underlag samt goda lärare. Vad som kännetecknar en god lärare kan skilja sig åt avsevärt. Det gäller att ta hänsyn till både tid, plats och situation. En lärare kan lämpa sig väl för en elev alternativt klass men kan i ett annat klassrum få motsatt effekt. Viktigt att komma ihåg är dessutom det faktum att lärande inte bara sker för skolan utan även livet i allmänhet. Det här brukar kallas det livslånga lärandet och det kan med fog påstås att läraryrket är ett av världens viktigaste jobb. Därför är det samtidigt legitimt att höja dess status med högre löner och bättre arbetsvillkor.

När allt kommer omkring handlar det om ett ömsesidigt beroende. Får lärare vara just det de är tänkta för genererar detta samtidigt också i såväl bättre utbildning som lärande. Utbildande kan te sig på flera olika sätt men i längden går det tillbaka på de som genomför handlingarna samt är en del av processen.